Jak zorganizować imprezę?

Które zgromadzenia nie wymagają zgody?

Ocena użytkowników:  / 28

Przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach, stosuje się m.in. do:  zebrań na drogach i placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej do organizacji utworzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, mających na celu działalność na rzecz formacji religijnej, kultu publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i ich skutkom (art. 19 ust. 2 pkt 14 art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), organizacji kościelnych, gdy chodzi o zebrania na drogach i placach oraz pomieszczeniach użyteczności publicznej (art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej). zgromadzeń na obszarze Pomnika Zagłady lub jego sfery ochronnej, w zakresie nieuregulowanym w Ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (art. 7 ust. 12 tej ustawy) z wyjątkiem ...

 • Szymon Opara

  Dodano 2013-06-04 21:58:22


 • Małgorzata Malikowska

  Dodano 2014-10-26 08:54:14

  Fajnie że dajecie takie coś. Będzie wiadomo jakie imprezy mogą być zorganizowane ;D


Czytaj więcej... 

Czy można zwołać zgromadzenie spontanicznie?

Ocena użytkowników:  / 23

Zgromadzenie zorganizowane ma miejsce wtedy, gdy zostało wcześniej przygotowane i dopełniono wszelkich wymogów formalnych koniecznych do jego przeprowadzenia tj. zgłoszono je z odpowiednim wyprzedzeniem.  Zgromadzenie spontaniczne (nagłe) to zgrupowanie osób nieprzygotowane, nieplanowane wcześniej, wywołane nagłym, niespodziewanym impulsem czy wydarzeniem i z tego powodu niepoddane formalnym procedurom albo poddane im zbyt późno. Są to zgromadzenia zwołane bez uprzedniego zawiadomienia, w celu zaprotestowania na gorąco i zajęcia stanowiska w związku z danym zdarzeniem ze sfery społecznej lub politycznej. Podkreślić należy jednak, że zgromadzenia spontaniczne nienotyfikowane (nie zgłoszone do urzędu) są w polskim prawie pod ochroną konstytucyjną.   Niestety osoby zwołujące zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczące takiemu zgromadzeniu mogą narazić się na odpowiedzialność za wykro ...

Czytaj więcej... 

Co, jeśli zorganizujemy manifestację bez zawiadomienia do urzędu?

Ocena użytkowników:  / 22

Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 2 kodeksu wykroczeń. odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten kto zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu. Trybunał Konstytucyjny (wyrok z dnia 10 lipca 2008 r. sygn. akt P 15/08) uznał, że brak zawiadomienia lub złożenie go bez zachowania ustawowego terminu nie może prowadzić automatycznie do uznania zgromadzenia za nielegalne, a przez to pozbawione konstytucyjnej ochrony. Podobne stanowisko zajmuje Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zgodnie z prawem polskim za nielegalne można uznać zgromadzenia zakazane przez organ gminy lub inny właściwy organ (art. 8 ustawy), rozwiązane przez przewodniczącego lub przedstawiciela gminy (art. 10 ust 5 lub art. 12 ust 1) lub zwołane z naruszeniem przepisów szczególnych (np. w wypadku ogłoszenia stanu wyjątkowego). Jeżeli zgromadzenie miało charakter pokojowy, nie powodował ...

Czytaj więcej... 

Jakie warunki musi spełnić organizator manifestacji?

Ocena użytkowników:  / 23

O planowanym zgromadzeniu publicznym organizatorzy powiadamiają organ gminy właściwy ze względu na miejsce zgromadzenia. Organizatorzy muszą zadbać, aby zawiadomienie zostało dostarczone do urzędu nie później niż na 3 dni przed datą zgromadzenia, ale nie wcześniej niż na 30 dni. Rada gminy może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzeń publicznych nie wymaga zawiadamiania. Warto więc sprawdzić, czy gmina, na terenie której zamierzamy zorganizować zgromadzenie, nie wyznaczyła takich miejsc.   Ustawa nie określa formy, w jakiej ma być dokonane zawiadomienie o zgromadzeniu. Zgodnie z art. 63 k.p.a. podania mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu.   Odbycie zgromadzenia na obszarze Pomnika Zagłady (np. obozu koncentracyjnego) lub jego strefy ochronnej wymaga zgody ...

Czytaj więcej... 

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Ocena użytkowników:  / 24

Aby zorganizować imprezę masową należy uzyskać zezwolenie właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Za zorganizowanie takiej imprezy bez stosownego pozwolenia można zapłacić grzywnę a nawet być pozbawionym wolności.   Co to jest impreza masowa? Impreza masowa to impreza sportowa, artystyczna, rozrywkowa, na której może być obecne nie mniej niż 1000 osób w wypadku imprez na otwartym powietrzu i 300 osób w wypadku budynków.  Imprezą masową w wymyśl przepisów ustawy o bezpieczeństwie masowym nie są imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe z udziałem sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne. Właściwy organ W sprawie wydawania ...

 • Małgorzata Malikowska

  Dodano 2014-10-26 08:55:30

  Jeny :O


Czytaj więcej...