Jakie warunki musi spełnić organizator manifestacji?

Ocena użytkowników:  / 23
SłabyŚwietny 

O planowanym zgromadzeniu publicznym organizatorzy powiadamiają organ gminy właściwy ze względu na miejsce zgromadzenia. Organizatorzy muszą zadbać, aby zawiadomienie zostało dostarczone do urzędu nie później niż na 3 dni przed datą zgromadzenia, ale nie wcześniej niż na 30 dni.

Rada gminy może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzeń publicznych nie wymaga zawiadamiania. Warto więc sprawdzić, czy gmina, na terenie której zamierzamy zorganizować zgromadzenie, nie wyznaczyła takich miejsc.
 
Ustawa nie określa formy, w jakiej ma być dokonane zawiadomienie o zgromadzeniu. Zgodnie z art. 63 k.p.a. podania mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu.
 
Odbycie zgromadzenia na obszarze Pomnika Zagłady (np. obozu koncentracyjnego) lub jego strefy ochronnej wymaga zgody wojewody wydanej w drodze decyzji. W tym szczególnym przypadku mamy do czynienia z uzyskiwaniem zezwolenia a nie jedynie składaniem zawiadomienia. Uzasadnione jest to szczególnym charakterem miejsca w którym ma odbyć się manifestacja. Wojewoda może odmówić wydania zgody jeżeli cel lub odbycie zgromadzenia może naruszyć powagę lub charakter Pomnika Zagłady.
 
W wypadku zgromadzeń organizowanych na terenie uczelni wyższych konieczne jest zawiadomienie rektora i uzyskanie jego zgody.
 
Treść zawiadomienia
Zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu musi zawierać kilka niezbędnych informacji. Przede wszystkim w zawiadomieniu podajemy imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie. Musimy również przedstawić cel, program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia. Kolejną niezbędną informacją jest miejsce, data, godzina rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywana liczba uczestników, projektowana trasa przejścia (o ile przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia).
 
W zawiadomieniu organizator określa również planowane środki służące zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środki, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy, który w miarę potrzeby i możliwości zapewnia ochronę policyjną oraz może delegować swojego przedstawiciela.
źródło: www.poradnik.ngo.pl